Startpagina

Leerlijnen slo

Wat doet SLO op het gebied van doorlopende leerlijnen? Samen met scholen werkt SLO aan het realiseren en/of optimaliseren van de doorlopende leerlijn SLO biedt voor primair onderwijs (po) producten en diensten in het brede kader van leerplanontwikkeling. Onze aandacht gaat daarbij uit naar samenhang, kwaliteit. Leerlijnen. Leerlijnen vormen de ruggengraat van het onderwijs. Ze zijn onmisbaar bij het realiseren van hoge en doelgerichte onderwijsopbrengsten Leerlijnen SO ZML De leerlijnen ZML zijn herzien. Door de komst van kerndoelen voor het VSO zijn er aparte leerlijnen voor het VSO ontwikkeld Een leerlijn is een beredeneerde opbouw van tussendoelen en inhouden naar een einddoel. Afhankelijk van de precieze functie, gebruikscontext en doelgroep variëren.

Doorlopende leerlijnen - SLO, nationaal expertisecentrum

Rekenen/wiskunde: karakteristiek: Wiskundig inzicht en handelen : kerndoel 23: naar leerlijn: De leerlingen leren wiskundetaal gebruiken. kerndoel 2 Binnen het leerplankader kunstzinnige oriëntatie vormen de onderdelen 'uitgangspunten' en 'samenhang' de opstap naar de leerlijnen van de kunstzinnige vakdiscipines. Leerlijnscan is een digitale scan voor directie, middenmanagers en kartrekkers om aan de slag te gaan met doorlopende leerlijnen. Met de scan kunt u voor uw school de. Er zijn voorbeeldleerlijnen digitale geletterdheid voor po en vo beschikbaar. Hiermee kunt u de ontwikkeling van de leerling volgen, een schooleigen programma.

Om schoolbreed te werken aan de ontwikkeling van de (denk)vaardigheden van (hoog)begaafde leerlingen is er in samenwerking met SLO het 'Kader voor ontwikkeling. Leerlijnen Met de module Leerlijnen registreer je de ontwikkeling van leerlingen en de planning (op leerling-, groeps- en schoolniveau). ParnasSys heeft een prachtig. Het leerplankader en de leerlijnen helpen u om samenwerken vorm te geven. Enschede: SLO. Contactpersoon. 21eeuwsevaardigheden@slo.nl; Zie ook..

SLO - Nationaal expertiscecentrum leerplanontwikkeling SLO - Nationaal expertiscecentrum leerplanontwikkeling Taal en rekenen Talentstimuleren. De leerlijnen van SLO zijn op eenzelfde wijze opgezet, en zijn ook grotendeels vanuit eenzelfde manier uitgewerkt (bijv. vanuit de kerndoelen of referentieniveaus) Leerlijnen bewegingsonderwijs Bron: Basisdocument Bewegingsonderwijs, SLO in samenwerking met KVLO 1) Leerlijn balanceren Kenmerken: • lopen over een beperkt. Voor een overzicht van kern- en tussendoelen heeft SLO destijds de Onder de knop vindt u de beschrijving van wat verstaan wordt onder leerlijnen en.

Inzicht en overzicht van de ontwikkeling van de leerling via verschillende leerlijnen SLO staat voor Stichting Leerplanontwikkeling. Het SLO is een landelijk expertisecentrum om leerplannen te ontwikkelen. Het SLO is niet commercieel en het ondersteunt. Inhoud van de website. Leerplaninbeeld.slo.nl is een handige website met informatie over: Leerlijnen Doorlopende leerlijnen, van primair onderwijs tot bovenbouw havo. Leerlijnen. Een leerlijn is een uitwerking van de algemene kerndoelen (zoals die door de overheid zijn vastgesteld) naar concrete doelen die omschrijven wat uw kind. Op LOWAN vindt u leerlijnen die richting moeten geven aan het onderwijsaanbod aan nieuwkomers. Deze zijn gebaseerd op uitstroomprofielen en streefdoelen

primair onderwijs - SLO

Leerlijnen

 1. Om schoolbreed te werken aan de ontwikkeling van de (denk)vaardigheden van (hoogbegaafde) leerlingen is er in samenwerking met SLO het 'Kader voor ontwikkeling.
 2. .
 3. Passend bij de 5 kerndoelen voor rekenen en wiskunde is er een overzicht van leerlijnen die daar bij horen. Het hele overzicht is een poster op A1-formaat

Leerlijnen SO ZML - SO ZML - Leerlijnen

42 Doorlopende leerlijnen voor taal in het onderwijs Gesprekken met tien experts Reeks Studie en Onderzoek Helge Bonset, Martien de Boer Enschede, september 200 Rekenlijn biedt leraren PO (incl. SO) en VO een visuele beschrijving van leerlijnen voor rekenen. Freudenthal Instituut, SLO en KPC-groep. Rekenlijn-viewer Referentieniveaus uitgelegd (SLO) Geven (online) Geven (online) een visuele weergave van leerlijnen rekenen voor leerlingen van 4 tot en met 14 jaar Het aanbod aan leerlijnen digitale geletterdheid groeit, zij het vaak vanuit een bepaalde invalshoek. De nadruk ligt bijvoorbeeld op mediawijsheid of op computational. Deze leerlijn programmeren is bedoeld voor onderbouw, middenbouw, bovenbouw in het basisonderwijs. In de leerlijn komen begrippen en principes aan de orde die horen.

Een leerlijn is een thema of vaardigheid die in meerdere cursussen terugkomt (cursusoverstijgend). De eerste leerlijn die binnen de opleiding BMW is opgezet is.

Leerlijn - kunstzinnigeorientatie

Referentieniveaus uitgelegd (SLO) Geven (online) Uitwerking (publicaties) referentieniveaus in inhoudelijke leerlijnen van groep 1 tot en met 8 Spelling. Taal actief 4 Visuele leerlijn Taal verkennen Groep 8; Taal actief 4 Visuele leerlijn Taal verkennen Groep 7; Taal actief 4 Visuele leerlijn Taal verkennen. SLO zoekt vo-scholen die feedback willen geven op de ontwikkelde leerlijnen 21e-eeuwse vaardigheden SLO heeft haar website SLO.nl en haar vakportalen in. Cursus Curriculumontwerp. De realisatie van de cursus: ''Curriculumontwerp, van les naar leerlijn'', is ingegeven door een aantal ontwikkelingen

TULE leerlijnen rekenen-wiskunde - tule

Op Metameer schrijven vakgroepen hun eigen leerlijnen, zodat leerlingen leerdoelgericht kunnen leren. Het wordt inzichtelijker voor leerlingen én docenten Kenmerken van het kind: aanvankelijk: vervolgens en verder: LEERLIJN ONDERZOEKEN De leerling kent de stappen die horen bij de onderzoekscyclus en kan deze.

SLO - nationaal In deze website zijn de componenten van W&T-onderwijs te vinden: leerlijnen voor onderzoeken en ontwerpen, overzichten van houdings- en. Op deze projectsite staat de opbrengst van het project Freesport in het voortgezet onderwijs. Het gaat om twee leerlijnen voor het voortgezet onderwijs: Freerunning.

De Leerlijn ICT is speciaal gemaakt voor leraren in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Deze leerlijn is gekoppeld aan de doelen van SLO Elke school stelt zich bij Loopbaanoriëntatie- en begeleiding tot doel haar leerlingen op de juiste plek te krijgen. Om scholen hierbij te ondersteunen heeft SLO een. Lees meer over het waarom van het voeren van leesgesprekken

Vijf SLO-leerlijnen - Kunstzinnige oriëntati

 1. Leerlijnen TULE SLO Jory Tolkamp Om de doelen van mijn les te bepalen ging ik uit van de leerlijnen. Wat past bij de leerlingen qua stof van een ontwikkelingsgebied.
 2. SLO heeft samen met het netwerk Freesport Freerunning in het voortgezet onderwijs ontwikkeld. Daarin laten we zien hoe freerunning voor leerlingen in de onderbouw op.
 3. SLO heeft leerlijnen beschreven voor nieuwkomers en asielzoekerskinderen. De website www.doelennieuwkomers.slo.nl is bedoeld voor scholen die onderwijs verzorgen aan.
 4. http://gezondeleefstijl.slo.nl/week-lentekriebels: Week van de Lentekriebels 18 t/m 22 maart 2019: 2019-01-20T23:00:00
 5. PIJLER 1: heldere leerlijnen. Werken vanuit leerlijnen heeft verschillende voordelen. Als leerkracht krijg je meer overzicht over de leerstof en kun je zelf kiezen of.
 6. Titel: Onderwerp: Groepen: Reken-domein* Drempels** Alle tien gezien! Getallenrij en getalsymbolen van 1 t/m 10: 1+, 2, 3: G: 0A: Alles of Niets: Handig optellen van.

! 5! 2! Invoerenvandidactischeleeftijd!-!start!schoolperiode! (Ommet!de!leerlijnen!te!kunnen!werken!dient!de!startdatumvan!de!leerling!ingevuld!te Leerlijnen op school Op school wordt geleerd. Dat is tenminste wat u als ouder van een school verwacht. Meestal bemoeien ouders zich niet zozeer met de opbouw van de. SLO heeft leerroutes voor taal en rekenen ontwikkeld om vmbo-scholen te ondersteunen. Leerlingen die het vmbo afsluiten, dienen referentieniveau 2F te beheersen

Introductiepagina - Leerlijnsca

De leerlijn programmeren geeft scholen rust en overzicht. Dat vindt Teun Meijer, een van de ontwikkelaars. Wie aandacht wil besteden aan programmeren, heeft nu houvast Leerlijnen kennen verschillen in functie, opbouw, niveau, context en doelgroep. Hieronder volgt een inventarisatie van een aantal voorbeelden van uitgewerkte leerlijnen Ontwikkelingslijnen en SLO-doelen De ontwikkellijnen kunt u op deze pagina downloaden: www.leerlijnen.cedgroep.nl/peuters/leerlijnen-peuters.asp De methode sluit aan bij kerndoel 54, 55 en 56. De doorlopende leerlijn van 123ZING is opgebouwd volgens de muzikale thema's van de SLO leerlijn muziek

Website Slo Leerlijnen Digitale Geletterdhei

De leerlijnen zijn door scholen en culturele instellingen uit de regio zelf ontwikkeld. De leerplankaders kunstzinnige oriëntatie van het SLO en Cultuur in de. Het onderwijs rond het thema voeding is er op gericht dat kinderen en jongeren kiezen voor een meer gezond en duurzaam voedingspatroon. Voeding is immers de basis.

Bekijk het overzicht de leerlijnen van De wereld in getallen: de lesstof per jaargroep in een oogopslag Leerlijn Sociaal gedrag De leerlijn Sociaal gedrag valt onder de vakoverstijgende kerndoelen van het SO, maar kunt u goed gebruiken binnen het SBO voor leerlingen bij. Alles telt voldoet aan alle kerndoelen voor rekenen in het basisonderwijs. De leerlijnen sluiten aan op de referentieniveaus (1F en 1S)

Rondje Rekenspel bevat rekenspellen voor groep 1 t/m groep 8. De spellen gaan specifiek in op cruciale leermomenten uit de leerlijn getalbegrip De kern en de negen draden van het spinnenweb verwijzen naar tien onderdelen van het curriculum die nodig zijn bij het (plannen van) leren door leerlingen Tijdens door de PO-raad georganiseerd mini-symposium is de leerlijn programmeren gepresenteerd. Wat houdt deze leerlijn in? En wat kun je er eigenlijk mee

Leerlijn (hoog)begaafdheid - Driestar educatie

Hoe zorg je dat de kwaliteit van cultuureducatie verbetert? Met een duidelijke leerlijn en instrumenten om de ontwikkelingen te mete Informatievaardigheden niveau 3 volgens doorlopende leerlijn SLO. K Groep 6 7. Hoe kun je beoordelen of informatie of een bron betrouwbaar en geschikt is

Met de leerlijn seksuele vorming kunt u doelgericht en ontwikkelingsgericht seksuele vorming geven. U kunt de leerlijn ook gebruiken om binnen het team afspraken te. Websites. Leerplankader SLO. De Vakmanschaproute voor leerlingen van de bb en de kb, de Technologieroute voor bepaalde leerlingen van de gl en de tl SLO Leerlijnen Rekenen en Wiskunde Onderbouw (OB) en Middenbouw (MB) 22 Voor zijn reis naar Nederland heeft Robbert SRD 900,00 gespaard rekendoelen.slo.n

Video: Leerlijnen - Driestar educatie

Samenwerken - curriculumvandetoekomst

 1. Voedingscentrum, september 2012 4 De kerndoelen van 2006 zijn in 2009 door het Nationaal Expertisecentrum voor leerplanontwikkeling SLO uitgewerkt in tussendoelen en.
 2. Leerlijn ruimtelijke orientatie Oriëntatie eigen lichaam Oriëntatie in de ruimt
 3. Doorlopende leerlijnen vmbo-mbo zijn experimenten met vakmanschaproutes en technologieroutes
 4. Een leerlijn is in het onderwijs in Nederland een uitwerking van de algemene kerndoelen, zoals die door de overheid zijn vastgesteld, naar concrete doelen die.
 5. Deze referentiekaders staan naast de kerndoelen. Voor meer informatie over de kerndoelen: www.slo.nl/primair/kerndoelen. Deze leerlijn hoort bij het domein taal.
 6. Op 23 november 2017 organiseert SLO de conferentie over 21e-eeuwse vaardigheden. Tijdens deze conferentie wordt u op actieve wijze geïnformeerd over de 21e-eeuwse.

Het Jonge Kin

Leerlijnen. Zoals u in het algemene gedeelte hebt kunnen lezen werken wij op het SO met leerlijnen. (SLO) Dit omvat lessuggesties,. Datum Naam Locatie Plaatsen vrij; 03-04-2019 Symposium Profielenberaad X11 Media en vormgeving, school voor vmbo/hav Werken vanuit leerlijnen staat volop in de belangstelling. Veel scholen willen meer werken vanuit leerlijnen en minder vanuit de methode. Maar wat hiermee bedoeld. Bekijk het overzicht de leerlijnen van Pluspunt: de lesstof per jaargroep in een oogopslag

Subsidie aanvragen voor doorlopende leerlijnen vmbo - mbo Leerlijnen en tussendoelen luisteren en lezen met begrip Leerlijn groep 1-3 Een belangrijk doel van lezen op de basisschool is dat kinderen in staat zijn om teksten. Overige voorkeuren Max. aantal items per lijst:. Digilijn Rekenen biedt een overzicht van leerlijnen voor de voornaamste leerstofdomeinen voor rekenen in groep 1 tot en met 5 á 6. Een leerlijn bestaat uit een reeks.

Leerlijnen van verschillende leergebieden op de basisschool vergeleke

 1. Omschrijving Het PLO laat het leerproces van de leerling zien van groep 1 t/m 8. Alle vakken die omschreven zijn in de SLO doelen kunnen gebruikt worden in dit overzicht
 2. J. Leerlijnen 1/43 J. Leerlijnen . In 2009 is SLO het veldproject Projectonderwijs in de onderbouw gestart. Samen met zes scholen is twee jaar lang gewerkt aan het.
 3. 9 Voor hogere niveaus raadpleeg de VSO leerlijn mondelinge en schriftelijke taal: 2.2 Generaliseert en sluit uit en geeft een toelichting (een paard e
 4. SLO Nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling, Enschede, Netherlands. 1.2K likes. Nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkelin
 5. 1) methode om samenhang en opbouw te bereiken in een competentiegericht curriculum. Het begrip doorlopende leerlijn wordt ook gebruikt voor de samenhan..
 6. Deze checklist van SLO kan u behulpzaam zijn bij het opstellen, implementeren en vastleggen van beleid voor de doorlopende leerlijnen taal en rekenen binnen uw school

Wikiwijs Wikiwijs SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. Daarom ontwikkelde NOB in samenwerking met experts van SLO én een diverse groep NTC-leerkrachten de NTC-Leerlijn.

Home - Leerplan in Beel

SLO is het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. Al 35 jaar geven wij inhoud aan leren en innovatie in de driehoek de leerlijn in schema SLO Havo modules. Hieronder vindt u de gecertificeerde nlt-modules voor havo tot en met 1 juli 2016. De onderstaande modules zijn ontwikkeld onder. Leerlijnen geven relaties aan tussen doelen en inhouden. De relaties inzichtelijk maken van verschillende soorten leerlijnen is een van belang om ontwikkelaars van. Wil je als sectie aan de slag met leerlijnen? Begin dan met de online cursus 'Werken met leerlijnen' op Wikiwijs. Dankzij de stap voor stap uitleg en de.

Leerlijnen ParnasSy

De leerlijnen en tussendoelen zijn in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ontwikkeld door de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) In relatie tot leerlijn procenten tot 2F (SLO) Rekenvaardigheid met procenten Vraagt op weg naar 2F, 3F: 1. aanvullende begripsvormin Discussiestuk ten dienste van de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Aandachtsgebieden voor een doorgaande lijn rekenen-wiskunde van po naar vmbo. Enschede: SLO. SLO, Tussendoelen en Leerlijnen (www.tule.nl) De SLO heeft een leerlijn stellen geformuleerd op basis van de kerndoelen. Onder kerndoel 5.

SLO - Stichting Leerplan Ontwikkelin

De groene leerlijn havo vormt een aaneenschakeling van gemodificeerde tweedefasemodulen, vooral met betrekking tot de domeinen F en G, die door bruggen worden gekoppeld « SLO TULE (Tussendoelen & leerlijnen) Nederlands kerndoel 3 © Stichting Leerplanontwikkeling SLO 2 van 5 De school streeft ernaar dat het onderwijs zo wordt.

« SLO TULE (Tussendoelen & leerlijnen) Nederlands kerndoel 9 © Stichting Leerplanontwikkeling SLO 2 van 8 De school streeft ernaar dat het onderwijs zo wordt. De handreiking voor docenten bevat suggesties voor een leerlijn onderzoeksvaardigheden en verschillende instrumenten voor het begeleiden SLO Wetenschap in de klas Bloom heeft in de vijftiger jaren van de vorige eeuw de denkvaardigheden geclassificeerd waarop een beroep wordt gedaan bij de uitvoering van taken In deze sectie bieden we enkele aanknopingspunten bij het uitwerken van een doorlopende leerlijn De leerlijn muziek is een complete digitale muziekmethode voor groep 1 t/m 8. De leerlijn is gebaseerd op de competenties uit de leerlijn muziek van het SLO SLO werkt aan een handreiking voor het opzetten en werken met een schrijfportfolio. Daarvoor zoeken we 3 tot 4 vo-s https://t.co/d0wH7wMjR

Populair: